Regulamin konkursu Dołącz do Amazfit Team na 15. Półmaratonie Warszawskim

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Dołącz do Amazfit Team na 15. Półmaratonie Warszawskim”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za po
średnictwem portali społecznościowych pod adresem www.facebook.com (dalej: Facebook) oraz www.instagram.com (dalej: Instagram) w ramach których zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki.

3. Konkurs rozpocznie się 13 września 2021 roku o godz. 00:00:01 CET i zakończy się w dniu 17 września 2021 roku o godz. 23:59:59 CET.
4. Organizatorem Konkursu jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce.
5. Fundatorem nagród jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce. 6. Organizator zapewnia, 
że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
7. Do Konkursu zakwalifikowana mo
że być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:
a. posiada miejsce sta
łego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. zapozna
ła się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);
c. zaakceptowa
ła wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.
8. Przyst
ępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Organizator ponosi odpowiedzialno
ść za zgodną z prawem i dobrymi obyczajami organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela Facebooka jest w tym zakresie wyłączona.

 

10. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
11. Informacje podawane przez osob
ę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

II. Zasady Konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na Facebooku lub Instagramie.
2. W Konkursie wezm
ą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. Celem Konkursu jest wy
łonienie wśród Uczestników dziesięciu (10) zwycięzców, którzy jako pierwsi prześlą zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie https://forms.gle/pG2ChWW8ExtQS6y18
5. Zadanie polega na jak najszybszym wysłaniu zgłoszenia poprzez formularz, do którego link dostępny jest w pkt. 4 Zasad Konkursu.
6. Brane pod uwag
ę będą jedynie zgłoszenia zawierające prawdziwe dane oraz poprawne adresy mailowe i numery kontaktowe.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawno
ści danych przesłanych w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoszenie będzie traktowane jako nieważne.
8. Udzia
ł w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:
a. imi
ę i nazwisko Uczestnika;
b. nazwa u
żytkownika na Facebooku lub Instagramie, którą posługuje się Uczestnik na danym portalu;
c. numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu na potrzeby realizacji przekazania Nagrody.
9. Wys
łanie zgłoszenia przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu;

III. Zasady przyznawania nagród

1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: kod umożliwiający bezpłatną rejestrację w 15. Półmaratonie Warszawskim oraz koszulkę Amazfit dla każdego z nagrodzonych Uczestników.
2. Uczestnicy nie nabywaj
ą prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

3. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
4. Og
łoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 września 2021.

5. Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną ogłoszeni w w komentarzu pod Postem Konkursowym na profilu facebook.com/AmazfitPoland w serwisie Facebook.com.
6. Uczestnicy, którym przyznano nagrod
ę otrzymają wiadomość e-mail z instrukcjami odbioru Nagrody.

7. W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana osobie, która jako kolejna wykonała poprawnie zlecone Zadanie.

8. W razie uznania przez Organizatora, iż wątpliwości wymagają wyjaśnienia w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu.

IV Przetwarzanie danych osobowych

1, Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce. W zakresie danych osobowych gromadzonych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników niniejszego Konkursu są przetwarzane przez NTT System w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie imienia, nazwiska Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy za sprawą poprawnego wykonania Zadania, nabyli prawo do Nagrody także w zakresie nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
- w celu realizacji Konkursu – podstaw
ą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy,
- w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszcze
ń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzi
ęcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Promocją, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. W ramach realizacji Konkursu, dane będą dostępne dla podmiotów trzecich, w tym Organizatora oraz dostawców systemów informatycznych i wsparcia technicznego tych systemów na podstawie odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym Uczestnik będzie uprawiony do złożenia reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez NTT System można uzyskać kontaktując się pod adresem daneosobowe@ntt.pl.