Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Amazfit Polska

Zapewniamy, że dokładamy należytej staranności aby zapewnić ochronę interesów osób, których dane osobowe przetwarzamy . W szczególności zapewniamy, że przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w oznaczonych, zgodnych z prawem celach o których Państwa informujemy . Dane osobowe są adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania i wymagań przepisów. NTT System S.A. posiada certyfikowany system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełniający wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014 -12..

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa Wesoła.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@ntt.pl.

2. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Imię, nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres e-mail, telefon kontaktowy. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami dodatkowo nazwę firmy , adres siedziby oraz NIP.

Podanie danych jest dobrowolne ale stanowi warunek zawarcia umowy. 

3. CELE PRZETWARZANIA 

a) założenie konta klienta sklepu

b) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży

c) obsługa płatności

d) dostawa przesyłki pod wyznaczony adres

e) archiwizacja

f) prowadzenie działań marketingowych

g) przeprowadzanie konkursów, wyłonienie zwycięzców konkursów oraz realizacja nagród

h) prowadzenie korespondencji

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Art. 6 ust. 1 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Można wyrazić wszystkie albo niektóre spośród nich; można też nie wyrazić żadnej. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Art. 6 ust. 1 pkt b RODO - wykonanie umowy - w przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy.

Art. 6 ust. 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wystawienie faktury.

Art. 6 ust. 1 pkt f RODO - (prawnie uzasadnione interesy Administratora) - dane przetwarzane w przypadku m.in. marketingu bezpośredniego, organizowanych konkursów, przetwarzanych danych kontaktowych, dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania ustalony w oparciu o następujące kryteria:

a) przepisy prawa, które obligują do przechowywania danych przez określny czas;

b) okres świadczenia usługi;

c) do odwołania zgody;

d) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego jeżeli jest konieczność dysponowania danymi.

Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych mogą być:

a) przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora jeżeli Użytkownicy skorzystają ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub pocztową 

b) podmioty obsługujące płatności w sklepie internetowym jeżeli Użytkownicy skorzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą

c) podmioty zajmujące się zbieraniem opinii o sklepie internetowym

d) kancelarie prawne, usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, audytowe, którym Administrator zleca np. prowadzenie postępowania

e) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa

Dane wyżej wymienionych podmiotów, mogących mieć dostęp do określonych danych osobowych:

DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, NIP: 9512417713, KRS: 0000631916

FedEx Express Polska Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, NIP: 5261005306, KRS: 00000037973

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP: 5250007313, KRS: 00000334972

DotPay Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, KRS: 0000700791

Ceneo PL Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 5252674781, KRS: 0000634928

InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624, KRS: 0000536554

7. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) sprostowania danych;

c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych;

e) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

f) wycofania udzielonej zgody;

g) oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo złożenia sprzeciwu może zostać wniesione gdy dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów w tym profilowania (podst. prawna przetwarzania Art. 6 ust.1 pkt f). Zgłoszenie sprzeciwu wymaga uzasadnienia wskazującego na szczególną sytuację z uwagi na którą dane osobowe nie powinny być przetwarzane.

Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego w tym profilowania nie wymaga uzasadnienia i jest wiążący dla Administratora.

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres NTT System S.A. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła lub elektronicznej na adres: daneosobowe@ntt.pl.

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące o czym zostanie powiadomiona osoba składająca dyspozycję.

W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

8. PLIKI COOKIES

Cookies to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego. Informacje te mogą być odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer IP. Pliki stosujemy w celu świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NTT System S.A.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w witrynie pod adresem https://www.amazfitpolska.pl, z zastrzeżeniem funkcji dostępnych po zalogowaniu.

9. PROFILOWANIE

Odwiedzając nasz serwis lub stronę sklepu podlegacie Państwo zautomatyzowanemu profilowaniu w celach marketingowych. Polega ono na zbieraniu informacji i analizowaniu zachowań (m.in odwiedzanych stron, spędzonego czasu w serwisie lub na stronie sklepu), poprzez narzędzia:

a) Google Analitycs;

b) Google AdWords;

c) Hotjar.

Do wyżej wymienionych usługodawców mogą być przekazywane następujące dane:

a) numer IP;

b) obecnie wykorzystywany system operacyjny;

c) obecnie wykorzystywana rozdzielczość ekranu;

d) Informacje o urządzeniu na którym Państwo korzystacie z serwisu lub ze sklepu.

10. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione przez Państwa dane a także wszelkie logi systemowe oraz inne dane generowane automatycznie w ramach korzystania z naszych serwisów i sklepów internetowych:

a) przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji, na naszych serwerach;

b) przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

b) certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów;

c) szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;

d) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności i cookies będziemy Państwa informować w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia na naszej witrynie internetowej.