Regulamin konkursowy "Zrób formę z Amazfit"

Regulamin konkursu „Zrób formę z Amazfit”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Zrób formę z Amazfit”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portali społecznościowych pod adresem www.facebook.com (dalej: Facebook) oraz www.instagram.com (dalej: Instagram) w ramach których zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki.

3. Konkurs rozpocznie się 20 sierpnia 2021 roku o godz. 00:00:01 CET i zakończy się w dniu 20 września 2021 roku o godz. 23:59:59 CET.

4. Organizatorem Konkursu jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce.

5. Fundatorem nagród jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce.

6. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

7. Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b. zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);

c. zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem i dobrymi obyczajami organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela Facebooka jest w tym zakresie wyłączona.

10. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

11. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

II. Zasady Konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na Facebooku lub Instagramie.

2. W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników dziesięciu (10) zwycięzców, którzy opublikują najbardziej kreatywne w ocenie Organizatora prace konkursowe.

5. Zadanie polega na publikacji publicznego posta ze zdjęciem z treningu opatrzonego hashtagiem #formazamazfit w ramach platformy Facebook lub Instagram.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest: a. zalogować się w portalu Facebook lub Instagram według zasad określających korzystanie z danego portalu; b. zamieścić publiczny post ze zdjęciem na swoim profilu. c. w treści posta dodać hashtag #formazamazfit, który pozwoli na namierzenie pracy konkursowej

7. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojej pracy w zakresie określonym w Regulaminie.

8. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

a. imię i nazwisko Uczestnika;

b. nazwa użytkownika na Facebooku lub Instagramie, którą posługuje się Uczestnik na danym portalu;

c. adres wysyłkowy, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu na potrzeby realizacji wysyłki Nagrody.

9. Zgłoszenie pracy przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że:

a. Uczestnik akceptuje Regulamin;

b. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej pracy bez wynagrodzenia;

c. Uczestnik uzyskał prawa własności intelektualnej (prawa na dobrach niematerialnych) do elementów, z których skorzystał przy Zadaniu, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, w tym o charakterze know-how, a także praw do wizerunku;

d. przysługują mu jako twórcy odpowiedzi[TR1] , prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

e. przysługują mu jako autorowi pracy, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

10. Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe do Projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), przenosi na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (zależnych) doń, w tym do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania ich treścią bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na następujących:

a. kopiowanie i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową;

b. rozpowszechniania i emitowania, w szczególności na billboardach, ulotkach, plakatach, w prasie i w sieci Internet oraz jako wydruki umieszczane na przedmiotach służących jako nośniki reklamowe.

11. Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują prawa do wykonywania autorskich praw niemajątkowych do pracy/projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), zezwala nieodwołalnie, na modyfikowanie przez Organizatora utworu, w szczególności na dokonywanie wykreśleń i zmian, włączanie do utworu treści pochodzących od Organizatora lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Uczestnika jako autora.

III. Zasady przyznawania nagród

1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: opaska fitnesowa Amazfit Band 5 dla każdego z nagrodzonych Uczestników.

2. Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

3. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie 2 dni od dnia zakończenia Konkursu.

5. Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną ogłoszeni w specjalnym poście opublikowanych na profilu facebook.com/AmazfitPoland w serwisie Facebook.com.

6. Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu facebook.com/AmazfitPoland z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.

7. W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana osobie, która jako kolejna wykonała poprawnie zlecone Zadanie.

8. W razie uznania przez Organizatora, iż wątpliwości wymagają wyjaśnienia w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.

IV Przetwarzanie danych osobowych

1, Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce. W zakresie danych osobowych gromadzonych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (patrz ust.3 lit.b), administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników niniejszego Konkursu są przetwarzane przez NTT System w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie imienia, nazwiska Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy za sprawą poprawnego wykonania Zadania, nabyli prawo do Nagrody także w zakresie nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

- w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy,

- w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Promocją, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. W ramach realizacji Konkursu, dane będą dostępne dla podmiotów trzecich, w tym Organizatora oraz dostawców systemów informatycznych i wsparcia technicznego tych systemów na podstawie odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym Uczestnik będzie uprawiony do złożenia reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez NTT System można uzyskać kontaktując się pod adresem daneosobowe@ntt.pl.