Regulamin konkursu Wyzwanie Amazfit - 44MW

Regulamin konkursu „Wyzwanie Amazfit”

 

I.     Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Wyzwanie Amazfit”.

2.    Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portali społecznościowych pod adresem www.facebook.com (dalej: Facebook) oraz www.instagram.com (dalej: Instagram) w ramach których zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Meta Platforms Ireland Limited Inc., z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

3.    Konkurs rozpocznie się 6 września 2022 roku o godz. 12:00:00 CEST i zakończy się w dniu 25 września 2022 roku o godz. 18:00:00 CEST.

4.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 4 października 2022 r. w poście na profilu Amazfit w sieci Facebook (https://www.facebook.com/amazfitpolska).

5.    Organizatorem Konkursu jest MMR Agency (NIP 5272535781).

6.    Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

7.    Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

a.    posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b.    zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także opiekun prawny;

c.    zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża opiekun prawny.

d.    zarejestrowała się na udział w 44. Maratonie Warszawskim lub 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dysze.

8.    Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.    Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem i dobrymi obyczajami organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela Facebooka/Instagrama jest w tym zakresie wyłączona.

10.                Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani z nimi związany.

11.                Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook/Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

 

II.    Zasady Konkursu

1.    Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest rejestracja w biegu 44. Maraton Warszawski lub 1. Pekao S.A. Warszawska Dycha organizowanymi przez Fundację „Maraton Warszawski” zarejestrowaną pod adresem ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa (KRS: 0000152754).

2.    W Konkursie wezmą udział te osoby, które do 24 września, godz. 23:59:59 CEST dokonają zgłoszenia poprzez formularz na stronie https://forms.gle/eXZiX3sXCwSqDu566 oraz zaakceptują niniejszy regulamin.

3.    Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4.    Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników trzech (3) zwycięzców, którzy najbardziej precyzyjnie wskażą przewidywany czas swojego biegu w 44. Maraton Warszawskim oraz trzech (3) zwycięzców, którzy najbardziej precyzyjnie wskażą przewidywany czas swojego biegu w 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dysze.

5.    Zadanie polega na jak najbardziej precyzyjnym wskazaniu czasu, w którym Uczestnik ukończy bieg w 44. Maratonie Warszawskim lub w 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dysze. Czas powinien zostać wprowadzony w formacie G:MM:SS, gdzie „G” odpowiada liczbie godzin, „MM” liczbie minut, a „SS” liczbie sekund. Liczby powinny być oddzielone dwukropkiem zgodnie ze standardem zapisu wyników czasowych biegu. Zapis czasu w innym formacie, stosowanie spacji, myślnika oraz innych znaków będzie skutkowało dyskwalifikacją z udziału w konkursie. W przypadku, gdy Uczestnik dokona kilku zgłoszeń przewidywanego czasu, brane pod uwagę będzie tylko pierwsze zgłoszenie Uczestnika.

6.    W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

a.    dokonać pełnej rejestracji jako uczestnik 44. Maratonu Warszawskiego lub 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dysze;

b.    wypełnić i wysłać formularz ze strony https://forms.gle/eXZiX3sXCwSqDu566;

c.    podać swoje imię, nazwisko oraz numer startowy nadany przez organizatora biegu 44. Maraton Warszawski lub 1. Pekao S.A. Warszawska Dycha;

d.    ukończyć 44. Maraton Warszawski lub 1. Pekao Warszawską Dychę.

7.    Za czas, w jakim Uczestnik przebiegł 44. Maraton Warszawski lub 1. Pekao S.A. Warszawską Dychę, przyjmuje się nieoficjalny wynik czasu netto biegu opublikowany na stronie http://maratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.

8.    Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

a.    imię i nazwisko Uczestnika;

b.    numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu na potrzeby realizacji wysyłki Nagrody.

9.    Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że Uczestnik akceptuje Regulamin;

 

III.  Zasady przyznawania nagród

1.    Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników:

a.    smartwatch Amazfit T-Rex 2 (3 szt.) dla łącznie trzech (3) Uczestników biorących udział w 44. Maratonie Warszawskim, których przewidywany czas będzie najbliższy osiągniętemu wynikowi (czas netto)

b.    smartwatch Amazfit GTR 4, smartwatch Amazfit GTS 4 oraz Amazfit GTS 4 Mini dla łącznie trzech (3) Uczestników biorących udział w 1. Pekao Warszawskiej Dysze, których przewidywany czas będzie najbliższy osiągniętemu wynikowi (czas netto), w kolejności wymienionej w tym punkcie.

2.    W sytuacjach spornych, gdy różnica między czasem przewidywanym a nieoficjalnym wynikiem (czas netto) będą identyczne, nagroda przysługuje uczestnikowi, który osiągnął lepszy wynik biegu.

3.    Brak klasyfikacji w nieoficjalnych wynikach 14. Maratonu Warszawskiego lub 1. Pekao Warszawskiej Dysze będzie równoznaczny z dyskwalifikacją z konkursu.

4.    Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregoś z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

5.    Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

6.    Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 4 października 2022 r.

7.    Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną ogłoszeni w specjalnym poście opublikowanych na profilu https://www.facebook.com/amazfitpolska w serwisie Facebook.com.

8.    Organizator po ogłoszeniu wyników Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami w celu potwierdzenia danych i ustalenia sposobu odbioru nagrody.

9.    W przypadku braku odpowiedzi od Uczestnika w ciągu 5 dni od wysłania wiadomości przez Organizatora o wygranej w Konkursie, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda zostaje przekazana osobie, która jako kolejna wykonała poprawnie zadania konkursowe.

10.                W razie uznania przez Organizatora, iż wątpliwości wymagają wyjaśnienia w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu adresu mailowego lub numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik w takim przypadku jest zobowiązany do sprawdzania zawartości skrzynki „Inne” oraz „Spam”. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 4 dni od wysłania przez Organizatora wiadomości, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana osobie, która jako kolejna poprawnie wykonała zlecone zadanie.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest MMR Agency (NIP 5272535781). W zakresie danych osobowych gromadzonych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.    Dane osobowe Uczestników niniejszego Konkursu są przetwarzane przez MMR Agency (NIP 5272535781) w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, adres e-mail, numeru telefonu Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy za sprawą poprawnego wykonania Zadania i wygranej w Konkursie, nabyli prawo do Nagrody także w adresu zamieszkania, adresu do wysyłki Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.

3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy,- w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

4.    Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.    W ramach realizacji Konkursu, dane będą dostępne dla podmiotów trzecich, w tym dla podwykonawców Organizatora, oraz dostawców systemów informatycznych i wsparcia technicznego tych systemów na podstawie odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.

6.    Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym Uczestnik będzie uprawiony do złożenia reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7.    Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez MMR Agency (NIP 5272535781) można uzyskać kontaktując się pod adresem daneosobowe@mmragency.pl.