Regulamin konkursu „Wakacje z Amazfit”

Regulamin konkursu „Wakacje z Amazfit”

 

I.     Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Wakacje z Amazfit”.

2.    Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.instagram.com (dalej: Instagram) oraz pod adresem www.facebook.com (dalej: Facebook), w ramach, których zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Meta Platforms Ireland Limited, Inc. z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

3.    Konkurs rozpocznie się 19 lipca 2022 roku po opublikowaniu posta z konkursem na profilu @amazfitpolska na Facebooku lub Instagramie i zakończy się 2 sierpnia 2022 roku o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

4.    Organizatorem Konkursu jest MMR Agency, z siedzibą w Warszawie, ul. Kazubów 6A/60, 01-466 Warszawa, NIP: 527-25-357-81, REGON: 385825653, dalej zwany „Organizatorem”.

5.    Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

6.    Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

a.    posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b.    zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);

c.    zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny;

d.    posiada konto (profil) w serwisie Instagram lub Facebook;

e.    Wykona zadanie konkursowe.

7.    Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.    Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Instagram/Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

9.    Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram i Facebook ani z nim związany.

10.                Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram i Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu

II.    Zasady Konkursu

1.    Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na Instagramie lub Facebooku.

2.    W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia poprzez publikację zdjęcia jako posta publicznego na swoim profilu z hasztagiem #WakacjezAmazfit. 

3.    Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4.    Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników zwycięzcy, który opublikuje najbardziej kreatywną w ocenie Organizatora pracę konkursową (zdjęcie) zgodnie z wytycznymi określonymi w poście konkursowym.

5.    Zadanie polega na publikacji w formie posta publicznego na profilu Uczestnika pracy konkursowej – kreatywnego zdjęcia dodając hashtag #WakacjezAmazfit.

6.    W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

a.    zalogować się w portalu Instagram według zasad określających korzystanie z Instagrama lub do portalu Facebook według zasad określających korzystanie z Facebooka;

b.    zamieścić post publiczny na swoim profilu (zdjęcie) dodając hashtag #WakacjezAmazfit.

7.    Jeden Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.

8.    Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojej pracy w zakresie określonym w Regulaminie.

9.    Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

a.    imię i nazwisko Uczestnika;

b.    nazwa użytkownika na Instagramie/Facebooku, którą posługuje się Uczestnik na Instagramie/Facebooku;

c.    adres wysyłkowy, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu na potrzeby realizacji wysyłki Nagrody.

10.                Zgłoszenie pracy przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że:

a.    Uczestnik akceptuje Regulamin;

b.    Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej pracy bez wynagrodzenia;

c.    Uczestnik uzyskał prawa własności intelektualnej (prawa na dobrach niematerialnych) do elementów, z których skorzystał przy Zadaniu, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, w tym o charakterze know-how, a także praw do wizerunku;

d.    przysługują mu jako twórcy odpowiedzi, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

e.    przysługują mu jako autorowi pracy, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

11.                Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe do Projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), przenosi na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (zależnych) doń, w tym do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania ich treścią bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na następujących:

a.    kopiowanie i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową;

b.    rozpowszechniania i emitowania, w szczególności na billboardach, ulotkach, plakatach, w prasie i w sieci Internet oraz jako wydruki umieszczane na przedmiotach służących jako nośniki reklamowe.

12.                Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują prawa do wykonywania autorskich praw niemajątkowych do pracy/projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), zezwala nieodwołalnie, na modyfikowanie przez Organizatora utworu, w szczególności na dokonywanie wykreśleń i zmian, włączanie do utworu treści pochodzących od Organizatora lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Uczestnika jako autora.

III.  Zasady przyznawania nagród

1.    Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników:

1 x smartwatch Amazfit T-Rex 2.

2.    Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

3.    Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

4.    Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

5.    Wyniki ogłoszone będą w formie posta na profilu @amazfitpolska na Instagramie lub Facebooku. Dodatkowo Organizator wyśle wiadomość prywatną do zwycięzcy poprzez platformę Instagram/Facebook w celu potwierdzenia chęci odebrania nagrody, ustalenia sposobu odbioru nagrody i uzupełnieniem danych kontaktowych.

6.    Brak odpowiedzi ze strony zwycięzcy ze wskazaniem sposobu odbioru nagrody w ciągu 48 godzin będzie skutkować przekazaniem nagrody autorowi/autorce kolejnego najlepszego posta (zdjęcia).

7.    W razie uznania przez Organizatora, iż wyjaśnienia wymagają wątpliwości związane z udziałem Uczestnika w Konkursu, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej na Instagramie/Facebooku.

8.    Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w terminie maksymalnie 30 dni roboczych.

9.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu konkursu.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest MMR Agency. W zakresie danych osobowych gromadzonych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.    Dane osobowe Uczestników niniejszego Konkursu są przetwarzane przez MMR Agency w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie imienia, nazwiska Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy za sprawą poprawnego wykonania Zadania, nabyli prawo do Nagrody także w zakresie nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.

3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

a.     w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania postanowień Regulaminu,

b.    w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

4.    Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.    W ramach realizacji Konkursu, dane będą dostępne dla podmiotów trzecich, w tym Organizatora oraz dostawców systemów informatycznych i wsparcia technicznego tych systemów na podstawie odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.

6.    Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym Uczestnik będzie uprawiony do złożenia reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7.    Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez MMR Agency można uzyskać kontaktując się pod adresem daneosobowe@mmragency.pl.