Regulamin konkursu „Wyzwanie Amazfit”

I.     Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Wyzwanie Amazfit”.

2.    Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portali społecznościowych pod adresem www.facebook.com (dalej: Facebook) oraz www.instagram.com (dalej: Instagram) w ramach których zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki.

3.    Konkurs rozpocznie się 15 marca 2022 roku o godz. 12:00:00 CET i zakończy się w dniu 27 marca 2021 roku o godz. 15:00:00 CEST.

4.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 5 kwietnia 2022 r. w poście na profilu Amazfit w sieci Facebook (https://www.facebook.com/AmazfitPoland).

5.    Organizatorem Konkursu jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce.

6.    Fundatorem nagród jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce.

7.    Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

8.    Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

a.    posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b.    zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także opiekun prawny;

c.    zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża opiekun prawny.

d.    zarejestrowała się na udział w 16. Półmaratonie Warszawskim

9.    Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.                Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem i dobrymi obyczajami organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela Facebooka jest w tym zakresie wyłączona.

11.                Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

12.                Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

 

II.    Zasady Konkursu

1.    Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest rejestracja w biegu 16. Półmaraton Warszawski organizowanym przez Fundację „Maraton Warszawski” zarejestrowaną pod adresem ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa (KRS: 0000152754).

2.    W Konkursie wezmą udział te osoby, które do 26 marca, godz. 20:00:00 CET dokonają zgłoszenia poprzez formularz na stronie https://forms.gle/1xzgi5m5sjUojNGw6 oraz zaakceptują niniejszy regulamin.

3.    Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4.    Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników trzech (3) zwycięzców, którzy najbardziej precyzyjnie wskażą przewidywany czas swojego biegu w 16. Półmaratonie Warszawskim.

5.    Zadanie polega na jak najbardziej precyzyjnym wskazaniu czasu, w którym Uczestnik ukończy bieg w 16. Półmaratonie Warszawskim. Czas powinien zostać wprowadzony w formacie G:MM:SS, gdzie „G” odpowiada liczbie godzin, „MM” liczbie minut, a „SS” liczbie sekund. Liczby powinny być oddzielone dwukropkiem zgodnie ze standardem zapisu wyników czasowych biegu. Zapis czasu w innym formacie, stosowanie spacji, myślnika oraz innych znaków będzie skutkowało dyskwalifikacją z udziału w konkursie.

6.    W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

a.    dokonać pełnej rejestracji jako uczestnik 16. Półmaratonu Warszawskiego

b.    wypełnić i wysłać formularz ze strony https://forms.gle/1xzgi5m5sjUojNGw6;

c.    podać swoje imię, nazwisko oraz numer startowy nadany przez organizatora biegu 16. Półmaraton Warszawski;

d.    ukończyć 16. Półmaraton Warszawski.

7.    Za czas, w jakim Uczestnik przebiegł 16. Półmaraton Warszawski, przyjmuje się nieoficjalny wynik czasu netto biegu opublikowany na stronie http://polmaratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.

8.    Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

a.    imię i nazwisko Uczestnika;

b.    numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu na potrzeby realizacji wysyłki Nagrody.

9.    Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że Uczestnik akceptuje Regulamin;

 

III.  Zasady przyznawania nagród

1.    Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: smartwatch Amazfit GTR 3 Pro, smartwatch Amazfit GTS 3 oraz Amazfit GTR 3 dla łącznie trzech (3) Uczestników biorących udział w 16. Półmaratonie Warszawskim, których przewidywany czas będzie najbliższy osiągniętemu wynikowi (czas netto), w kolejności wymienionej w tym punkcie.

2.    W sytuacjach spornych, gdy różnica między czasem przewidywanym a nieoficjalnym wynikiem (czas netto) będą identyczne, nagroda przysługuje uczestnikowi, który osiągnął lepszy wynik biegu.

3.    Brak klasyfikacji w nieoficjalnych wynikach 16. Półmaratonu Warszawskiego będzie równoznaczny z dyskwalifikacją z konkursu.

4.    Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregoś z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

5.    Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

6.    Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 5 kwietnia 2022 r.

7.    Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną ogłoszeni w specjalnym poście opublikowanych na profilu facebook.com/AmazfitPoland w serwisie Facebook.com.

8.    Organizator po ogłoszeniu wyników Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami w celu potwierdzenia danych i ustalenia sposobu odbioru nagrody.

9.    W przypadku braku odpowiedzi od Uczestnika w ciągu 5 dni od wysłania wiadomości przez Organizatora o wygranej w Konkursie, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda zostaje przekazana osobie, która jako kolejna wykonała poprawnie zadania konkursowe.

10.                W razie uznania przez Organizatora, iż wątpliwości wymagają wyjaśnienia w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu adresu mailowego lub numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik w takim przypadku jest zobowiązany do sprawdzania zawartości skrzynki „Inne” oraz „Spam”. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni od wysłania przez Organizatora wiadomości, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana osobie, która jako kolejna poprawnie wykonała zlecone zadanie.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest NTT System, dystrybutor marki Amazfit w Polsce. W zakresie danych osobowych gromadzonych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.    Dane osobowe Uczestników niniejszego Konkursu są przetwarzane przez NTT System w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie imienia, nazwiska Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy za sprawą poprawnego wykonania Zadania, nabyli prawo do Nagrody także w zakresie nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.

3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy,- w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

4.    Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.    W ramach realizacji Konkursu, dane będą dostępne dla podmiotów trzecich, w tym Organizatora oraz dostawców systemów informatycznych i wsparcia technicznego tych systemów na podstawie odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.

6.    Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym Uczestnik będzie uprawiony do złożenia reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7.    Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez NTT System można uzyskać kontaktując się pod adresem daneosobowe@ntt.pl.